مدیریت منابع انسانی

با ورود تکنولوژی های گوناگون به کسب و کارها ، تفکر بر این بود که دیگر استفاده از نیروی انسانی، به اهمیت خود باقی نمی ماند. با ماشینی شدن صنایع خیلی از مدیران با ارزش بودن کارکنان خود را نادیده انگاشتند. غافل از آن که هنوز هم مهم ترین چیز برای هر کسب و کاری مدیریت منابع انسانی است.

منابع انسانی شامل گسترش و مدیریت برنامه هایی است که برای تاثیر گذاری و کارامد بودن بیشتر منابع انسانی میباشد یا به عبارت بهتر شامل مجموعه فرایند جذب، آموزش، ارزیابی و جبران خدمت کارکنان است و هدف آن کسب اطمینان از جذب و نگهداری منابع انسانی شایسته در سازمان به منظور افزایش بهره‌وری سازمان است.این مدیریت در پی جذب و گمارش منابع انسانی مستعد، توسعه و حفظ آن ها در جهت بقاء و موفقیت بلندمدت کسب و کار شما است.پیامدهای کمبود منابع انسانی شایسته در رده های شغلی مختلف کسب وکار شما و به ویژه منصب های کلیدی می تواند بسیار مخرب باشد. مدیران موفق و کارآمد با اعمال مکانیزم هایی چون تربیت نیروی انسانی، احترام و ارزش نهادن به انسان، مهربانی و معاشرت با افراد در سازمان، جلب رضایت کارکنان، فراهم کردن محیط سالم اخلاقی و رفتاری، تقویت روحیه و تشویق آنها، از بین بردن محیط ترس و جایگزین کردن محیط اعتماد موجب شکوفایی بهره وری در سازمان می شوند.​

جهت مشاوره

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید